Stanovy

Stanovy sportovního klubu Olympia Praha sluchově postižených sportovců, zs.

SK OLYMPIA PRAHA SPS, zs.

Článek I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Spolek s názvem „Sportovní klub Olympia Praha sluchově postižených sportovců, z.s.“ (dále jen „SK”) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost. V běžném korespondenčním styku a při účasti na soutěžích lze užívat zkráceného názvu „SK Olympia Praha SPS”. SK byl založen dne 8.2.1995
 2. Sídlem SK Olympia Praha SPS je Praha. Adresa sídla organizace je Boloňská 310/18, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy.
 3. IČ: 62935984

Článek II.

POSLÁNÍ A CÍLE ČINNOSTI KLUBU

 1. Hlavním posláním SK je vytváření podmínek pro aktivní účast zejména sluchově postižených občanů na sportovním dění.
 2. V rámci své činnosti zejména:
  a) organizuje sportovní činnost členů SK v rámci vybraných sportů
  b) zajišťuje sportoviště (tělocvičny, hřiště, bazény apod.)
  c) organizuje účast členů SK (jednotlivců nebo sportovních oddílů) na sportovních soutěžích
  d) organizuje sportovní soutěže (vlastní, popřípadě z pověření Českého svazu neslyšících sportovců)
  e) vytváří ekonomickou základnu pro plnění svého poslání
  f) spolupracuje s různými institucemi (státní a samosprávní orgány, sportovní i jiné organizace) a jednotlivci
  g) hájí zájmy svých členů uvnitř i navenek a napomáhá svou činností jejich integraci do společnosti slyšících občanů
  h) vede své členy k dodržování základních etických, mravních a zdravotních pravidel a uplatňování demokracie, důstojnosti, cti a sportovních zásad fair play
 3. SK se dobrovolně na základě podané přihlášky sdružuje do střešních sportovních organizací a dodržuje jejich platné základní reglementy (stanovy, soutěžní pravidla a soutěžní řády).

Článek III.

ČLENSTVÍ V SK

 1. Členství se rozlišuje na:
  a) řádné
  b) čestné
 2. Členství v SK je dobrovolné. Členstvím vznikají každému členu práva a také závazek dodržovat povinnosti člena SK.
 3. Členem SK se může stát každý muž nebo žena po dovršení 15 let věku, který (á) souhlasí se stanovami SK. Děti do 15 let věku mohou být členy SK jen na základě písemného souhlasu rodičů (zákonných zástupců).
 4. Registraci členů, formu členských průkazů a výši členských příspěvků upravuje výbor SK dle aktuálních podmínek.
 5. Členství v SK vzniká okamžikem registrace a zaplacením členského příspěvku za daný kalendářní rok.
 6. Členství v SK zaniká:
  a) vystoupením člena z SK
  b) vyškrtnutím člena z SK z důvodu nezaplacení členského příspěvku ani po dodatečné výzvě k úhradě, po 2. letech jdoucích bez placení bude člen automaticky vyloučen z klubu (netýká se dlouhodobě nemocných, žen během těhotenství apod.)
  c) vyloučením člena z SK při hrubém porušení stanov
  d) úmrtím člena SK
  e) zrušením SK
 7. Členové SK mají tato práva:
  a) účastnit se činnosti SK
  b) zúčastnit se Valné hromady SK, jsou-li starší 18 let
  c) předkládat návrhy, podněty a požadavky v rámci SK
  d) využívat výhod vyplývajících z členství v SK
  e) být informován o činnosti SK, jeho hospodaření a majetku
  f) volit a být volen do orgánů SK ( po dosažení 18ti let)
 8. Členové SK jsou povinni:
  a) respektovat stanovy SK, usnesení valné hromady a jiných orgánů. SK
  b) platit dohodnuté členské příspěvky
  c) podílet se dle svých možností a schopností na správě a činnosti SK
  d) dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidel fair play
  e) dbát o dobré jméno a čest SK

Článek IV.

ORGÁNY SK

 1. Orgány SK jsou:
  a) Valná hromada SK
  b) Výbor SK

Článek V.

VALNÁ HROMADA SK

 1. Nejvyšším orgánem SK je Valná hromada SK, kterou svolává jednou za rok předseda, případně místopředsedové SK, a to nejméně 10 dnů před jejím konáním.
 2. Valná hromada SK je oprávněna rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina registrovaných členů SK. Nesejde-li se v určenou dobu odpovídající počet členů, koná se za jednu hodinu další valná hromada SK se stejným programem, která je usnášeníschopná, dostaví-li se alespoň tři členové SK.
 3. Mimořádná Valná hromada SK musí být svolaná, pokud o to požádá nejméně jedna třetina registrovaných členů SK.
 4. Valnou hromadu lze např. při pandemii (Covid, apod.) pořádat online pomocí dostupných aplikací (videohovor přes Facetime, Skype, Zoom aj.).
 5. Valná hromada SK zejména:
  a) schvaluje stanovy SK a jejich změny
  b) volí a odvolává Výbor SK a Revizní komisi SK
  c) schvaluje zprávu o činnosti SK
  d) schvaluje rozpočet SK a jeho čerpání včetně Revizní zprávy
  e) je oprávněna rušit nebo měnit rozhodnutí Výboru SK
  f) rozhoduje o zániku SK.
 6. K platnosti usnesení a voleb valné hromady SK je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. K platnosti rozhodnutí o zániku SK je třeba třípětinové většiny přítomných členů.

Článek VI.

VÝBOR SK

 1. Výkonným a statutárním orgánem SK je Výbor SK, v jehož čele stojí předseda SK. Funkční období Výboru SK je čtyřleté.
 2. Výbor SK:
  a) se skládá ze tří členů, a to z předsedy a dvou místopředsedů
  b) volí ze svých členů předsedu a místopředsedy SK
  c) se schází podle potřeby, avšak nejméně jedenkrát za půl roku
  d) za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
 3. Výbor SK zabezpečuje činnost SK v období mezi Valnými hromadami SK, rozhoduje ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci Valné hromady.SK. Výbor SK zejména:
  a) zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady SK
  b) zabezpečuje sportovní činnost SK a účast svých členů na sportovních soutěžích
  c) schvaluje výši členských příspěvků
  d) řídí hospodářskou činnost SK
  e) připravuje podklady pro Valnou hromadu SK
  f) vede přesnou evidenci členů SK
 4. Výbor SK je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení Výboru SK je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Z každého jednání Výboru SK musí být pořízen písemný zápis.

Článek VII.

PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ SK

 1. Předseda a místopředsedové SK jsou oprávněni jednat jménem spolku, a to tak, že předseda jedná samostatně a v jeho nepřítomnosti jedná 1. případně 2. místopředseda. V písemné formě připojuje jednající svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo vypsanému názvu SK. 2. Předseda a místopředsedové SK jsou oprávněni:
  a) svolat řádnou i mimořádnou Valnou hromadu SK
  b) řídit jednání Výboru SK
  c) přijímat v souladu se stanovami opatření v činnosti SK
  d) jednat jménem SK

Článek VIII.

SPORTOVNÍ ODDÍLY

 1. Členové SK mohou na základě podmínek a zájmu v rámci vybraných sportů vytvářet sportovní oddíly.
 2. V čele každého sportovního oddílu stojí vedoucí oddílu a případně i jeho zástupce, kteří řídí sportovní přípravu členů sportovního oddílu a mohou zajišťovat jejich účast na soutěžích.

Článek IX.

MAJETEK SK

 1. Majetek SK tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. SK vede o svém majetku, příjmech a nákladech zákonem předepsané účetní doklady.
 2. Zdroje majetku jsou:
  a) členské příspěvky
  b) dotace od střešních orgánů
  c) dary
  d) jiné příjmy
 3. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným Valnou hromadou SK. Za celkový stav a výsledek hospodaření zodpovídá Výbor SK, za jednotlivé účetní operace a právní úkony odpovídají ti funkcionáři, kteří je provedli nebo uzavřeli.

Článek X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Symboliku SK, barvy a znak schvaluje Valná hromada SK.
 2. SK zaniká rozhodnutím Valné hromady SK.
 3. Stanovy v tomto znění byly schváleny Valnou hromadou dne 22.2.2022

 

V Praze dne 22.2.2022