Hospodářské směrnice

Článek 1

Členské příspěvky

 1. aktivní dospělí / nad 23 let 200,- Kč ročně
 2. aktivní žáci a mládež do 23 let (dle roku narození) 100,- Kč ročně
 3. neaktivní (nemají nárok na proplacení a účast) 0,- Kč

Od 1.3.se připočítá penále 50 Kč. Před akcí MČR (ME, MS, Deaflympics), zápasem, turnajem sportovci musí mít uhrazeny členské příspěvky, nejpozději však do konce února na účet SK Olympia Praha SPS, z.s. a v poznámce uvést název klubu a účel platby.

Článek 2

Registrační poplatky

Pro nové členy (i v rámci přihlášení do Českého svazu neslyšících sportovců)

 1. noví sportovci – nad 23 let a výše -dle roku narození 100,- Kč
 2. mladší (včetně) 23 let jsou od poplatku osvobozeni
 3. výměna registračního průkazu v důsledku změny podoby, ztráty, odcizení (tzv. duplikát)

– sportovci – nad 23 let a výše 100,- Kč

– mladší 23 let – osvobozeni od poplatku

– počítá se jednotlivě a vše předem s náležitostmi, originály a poplatky

Noví sportovci musí mít lékařské (audio) potvrzení a 1x foto 3,5×4,5cm.

Článek 3

Sportovní, trenérské služby a nájemné tréninkových ploch

 1. V rámci objednávání služeb je transakce podmíněna objednávkou mezi objednavatelem (SK Olympia Praha SPS, z.s. – jeden ze statutárních zástupců) a zhotovitelem (trenér, klub apod.). V případě, že není objednávka potvrzená objednavatelem, nebude na vystavené doklady brán zřetel.

Článek 4

Účet

 1. Na všech fakturách (na základě smlouvy, objednávky o spolupráci mezi klubem a zhotovitelem) musejí být uvedeny fakturační údaje:

SK Olympia Praha SPS, z.s.

Boloňská 310/18

109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy

IČO: 62935984

Článek 5

Cestovní náhrady

 1. Ke všem pracovním cestám souvisejícím s výkonem činnosti v klubu (HPP, DPP) s použitím soukromého osobního vozidla vydává povolení předseda klubu, v jeho nepřítomnosti zástupce.
 2. Cestovní příkaz je nutné vyplnit před zahájením pracovní cesty.
 3. Použití soukromého vozidla je možné pouze v případě, že jde o vozidlo ve vlastnictví zaměstnance HPP a DPP (nebo rodinných příslušníků), nebo jde o vozidlo z půjčovny, vypůjčené na jméno zaměstnance. Zaměstnanec k žádosti o schválení pracovní cesty přiloží platné řidičské oprávnění, doklad o zaplaceném zákonném pojištění odpovědnosti za provoz vozidla, technický průkaz s údajem o spotřebě vozidla, osvědčení o technickém průkazu s údajem o platné technické prohlídce a měření emisí. Další podmínkou je zdravotní způsobilost zaměstnance doložená platnou periodickou lékařskou prohlídkou. Kopie uvedených dokumentů se přiloží k cestovnímu příkazu.
 4. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí: u osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.
 5. Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. V případě, že zaměstnanec prokazuje cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen.

Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty následovně.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí (poslední aktualizace ve směrnici SK Olympia Praha SPS, z.s. 5.9.2022):

44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

51,40 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

47,10 Kč za 1 litr motorové nafty,

6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Jestliže technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců.

Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Pokud tento údaj v technickém průkazu není, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu.

Článek 6

Stravné

 1. SK Olympia Praha SPS, z.s. vyhlašuje tarif příspěvku na stravné dle vyhláškou č. 511/2021 Sb., započítává se doba odjezdu a návratu do místa bydliště (poslední aktualizace ve směrnici SK Olympia Praha SPS, z.s. 5.9.2022):
 2. a) Pokud akce trvá 5 – 12 hodin – maximální výše je 142,- Kč.
 3. b) Při trvání akce 12 – 18 hodin je maximální výše 219,- Kč.
 4. c) U akcí trvajících více než 18 hodin se proplácí maximálně 340,- Kč.

Článek 7

Ubytování

 1. Proplácí se primárně pouze u dětí a mládeže (žactvo, dorost, junioři) vč. doprovodu, jen tam kde je ubytování bezpodmínečně nutné a co nejblíže místu konání sportovní akce.

Článek 8

Způsoby plateb a nákupy

 1. Cestovné, stravné a ubytování primárně přes bankovní účet SK Olympia Praha SPS, z.s. (převod, karta), další možností je hotovost
 2. Sportovní, trenérské služby a pronájmy tréninkových ploch výhradně převodem přes bankovní účet SK Olympia Praha SPS, z.s.
 3. Nákupy sportovních potřeb (dresy, obuv, proteiny apod.), kancelářských potřeb aj. provádí jen zástupci klubu a na doporučení vedoucího oddílu sportu.